Aluminum Bound Polythylene Shield

$4.08

Pyramex Safety – Visors – Aluminum bound PETG faceshield – Aluminum bound PETG face shield-PETG shield 8 x 15 / .040 thick

1 Per Case